กิจกรรมประกวดมารยาทไทย

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ตัวแทนทุกชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดมารยาทไทย

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในปีการศึกษาหน้าก่อนปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการการทำงานของคณะกรรมการนักเรียนในปีหน้า

กิจกรรมส่ง ผอ.มานพ จุลิวรรณลีย์

กิจกรรมส่ง ผอ.มานพ  จุลิวรรณลีย์
คณะครู กรรมการสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมส่ง ผอ.มานพ จุลิวรรณลีย์
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ